Catit PIXI Smart Feeder Foderautomat

Jämför priser:

Arken Zoo:

1599

kr

VetZoo:

1599

kr

Artikelnr: 022517437520 Kategorier: , ,

Beskrivning

 Catit PIXI Smart Feeder Foderautomat

CATIT PIXI SMART FODERAUTOMAT
BRUKSANVISNING
REGISTRERA DIG ONLINE!
MER INFORMATION
SÄKERHETSTIPS
INSTRUKTIONER GÄLLANDE RISK FÖR ELDSVÅDA, ELSTÖT ELLER PERSONSKADA
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
VARNING: För att undvika skador bör grundläggande försiktighetsåtgärder vidtas, däribland följande:
LÄS OCH FÖLJ ALLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER och alla viktiga meddelanden på apparaten innan du använder den. Om du inte gör det kan det leda till skada på apparaten.

FARA Iaktta särskild försiktighet för att undvika elektriska stötar. Försök inte att reparera apparaten själv i någon av följande situationer, utan lämna tillbaka apparaten till en auktoriserad serviceanläggning för underhåll om den fortfarande täcks av garantin eller avyttra den. A Om apparaten visar tecken på onormal funktion ska du dra ur nätsladden. B Inspektera apparaten noggrant efter installationen. Apparaten ska inte vara inkopplad om det finns vatten på delar som inte får vara blöta. C Använd inte apparaten om den har en skadad sladd eller stickkontakt, vid funktionsfel eller om du tappat den eller den har skadats på något sätt. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, tillverkarens serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika farliga risker. Klipp eller skär aldrig av sladden. D Eluttaget bör alltid vara placerat ovanför apparatens nivå. Dra INTE ut sladden om stickkontakten eller eluttaget har kommit i kontakt med vatten. Stäng av strömmen via elcentralen eller proppskåpet och dra sedan ur kontakten för att undersöka om det finns vatten i uttaget. 3 Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med betydligt försämrad fysisk eller mental förmåga, såvida de inte övervakas eller har fått instruktioner i användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn måste alltid hållas under uppsyn för att se till att de inte leker med apparaten. 4 Undvik skada genom att inte vidröra rörliga eller varma delar.
FÖRSIKTIGT Koppla alltid ur apparaten från eluttaget innan du lägger på eller tar av delar och medan apparaten installeras, underhålls eller hanteras.
Ryck aldrig i sladden för att dra ut stickkontakten från uttaget. Ta tag i stickkontakten och dra för att koppla ur. Koppla alltid ur apparaten från elnätet när den inte används. Lyft aldrig apparaten i sladden.
VARNING:

DET HÄR ÄR EN AUTOMATISK FODERAUTOMAT FÖR HUSDJUR.
Apparaten har utvärderats för användning av enbart torrfoder. Använd inte den här apparaten för andra ändamål än avsett (dvs. använd den inte med mjuk mat, eller mat för människor osv.). Det är inte säkert att använda tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av apparatens tillverkare.
7 Installera eller förvara inte den här apparaten där den utsätts för temperaturer under fryspunkten. Skydda apparaten från direkt solljus. 8 Se till att apparaten står på en plan, jämn yta. Övervaka apparaten regelbundet.
9 Om en förlängningssladd behövs ska du kontrollera att anslutningen är vattentät och dammtät. Använd en sladd med rätt klassificering. Det finns risk för överhettning om du använder en sladd som är klassificerad för lägre ampere eller effekt (watt). Placera kabeln så att du inte snubblar över den eller rycker ut den av misstag.
10 Använd inte enheten utomhus. Enheten är endast avsedd för inomhusbruk. 11 fyra C/LR14-batterier (medföljer inte) kan sättas i för att ge ström till automaten vid strömavbrott.
• Apparaten har ingen batteriladdningsfunktion. Laddningsbara batterier måste tas ur apparaten innan de laddas.
• Försök inte att ladda batterier som inte är laddningsbara
• Blanda inte nya och använda batterier eller olika typer av batterier
• Sätt alltid in batterierna med rätt polaritet
• Förbrukade batterier måste avlägsnas från apparaten och avyttras på ett säkert sätt enligt avsnittet ”ÅTERVINNING”
• Batterierna måste tas ur om apparaten inte används under en längre tid • Kortslut inte batteriterminalerna.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS. Säker och effektiv användning av den här apparaten kan endast garanteras om du följer de här riktlinjerna för installation, elektricitet och underhåll.

ÅTERVINNING: Denna produkt har symbolen för selektiv sortering av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Det innebär att den här produkten måste hanteras i enlighet med Europadirektivet 2012/19/EU för att kunna återvinnas eller nedmonteras med minskad påverkan på miljön. Kontrollera med din lokala miljömyndighet avseende möjliga avyttringsanvisningar eller vänd dig till en officiellt registrerad återvinningscentral. Elektroniska produkter som inte inkluderas i sorteringsprocessen kan vara farliga för miljön och mänsklig hälsa p.g.a. förekomsten av farliga substanser.

INNEHÅLL
1. Automatens lock
2. Avfuktningsdyna
3. Matbehållare
a. Sensor för fodernivå
b. Pumphjul
4. Matarbas
a. Knapp
b. Statuslampa
c. WiFi-lampa
d. Foderautomat
5. Skål i rostfritt stål
6. Matskålhållare
7. USB-kabel
8. Adapter
9. Batterifack (batterier ingår inte)
Alla bilder som visas i handboken är endast avsedda som illustration. Den verkliga produkten kan variera på grund av produktförbättringar.

ANVÄNDNING
Catit® PIXITM Smart foderautomat ger din katt exakt portionerade måltider i rätt tid, även när du inte är hemma. Schemalägg enkelt din katts mattider och anpassade måltidsstorlekar i mobilappen, eller fördela mat direkt med en knapptryckning. Du behöver inte längre oroa dig för att din katt ska vara hungrig, med appens statusöversikt i realtid, valfria meddelanden och möjlighet att dela med vänner och familj.
Automaten kan användas med torrfoder som har en diameter på upp till 9 mm (0,4 tum). Observera att torrfodrets storlek och densitet kan påverka matbehållarens maximala kapacitet och storleken på de distribuerade portionerna.
Omedelbart efter att behållaren har fyllts på rekommenderar vi att du dispenserar några portioner manuellt för att se till att torrfodret har åkt hela vägen ner i behållaren. I annat fall kan det förekomma avvikelser för de första portionerna.
Vi rekommenderar att du sätter i 4x C/LR14-batterier för att ge ström till automaten i händelse av strömavbrott. Fyra reservbatterier kan i genomsnitt ge automaten ungefär 58 timmars ström. Laddningsbara batterier kan användas, men apparaten laddar inte batterierna.

INSTALLATION
1. Ta ut enheten ur förpackningen. Vrid upp locket och ta ut USB-kabeln, kontakten, skålen och avfuktningsdynan ur foderautomaten.
2. Lyft och vrid behållaren moturs för att avlägsna den från basen.
3. Rengör alla delar före användning med en torr och endast lätt fuktad trasa för att inte skada de elektriska komponenterna. Se fullständiga rengöringsinstruktioner i avsnittet Underhåll.
4. REKOMMENDERAS: Använd en stjärnskruvmejsel och skruva loss batterifacket på undersidan och sätt i 4x C/LR14-batterier (medföljer inte) för att ge ström till automaten vid strömavbrott. Sätt tillbaka locket och skruva fast det.
5. Sätt i USB-kabeln i porten på foderautomatens bas och tryck in kabeln i kabelspåret. Koppla inte in enheten till eluttaget än.
6. Sänk ned foderautomaten på matbehållaren för att fästa dem.
7. Sätt i skålen av rostfritt stål.
8. Sänk ned behållaren på foderautomatens bas och rikta in den så att de utskjutande delarna passar in i öppningarna.
9. Vrid behållaren medurs tills den låses fast.
10. Fyll behållaren med torrt kattfoder. Överfyll inte automaten.
11. Ta ut avfuktningsdynan ur förpackningen och placera den i lockets hållare. Använd inte dynan om den är synbart skadad.
12. Sätt tillbaka locket och vrid det medurs tills du känner att det låses fast.
13. Anslut nätsladden till USB-adaptern och koppla in den i vägguttaget. Fäst överflödig nätsladd med ett buntband och placera den bakom automaten för att undvika att husdjur tuggar på den och trasslar in sig.
SV Snabbinstallation 1. Skanna QR-koden och hämta appen som finns på App Store och Google Play. Klicka på ”Registrera dig” för att skapa ditt konto. 2. Koppla in adaptern till ett eluttag så att automaten fungerar. Kontrollera sedan att den vita Wi-Fi-indikatorlampan på foderautomatens framsida blinkar, vilket visar att enheten är redo att ansluta till Wi-Fi. Öppna appen och klicka på knappen + för att gå igenom installationsstegen.
Felsökning:
• Foderautomaten stöder inte 5 GHz Wi-Fi. Kontrollera att Wi-Fi är 2,4 GHz.
• Om Wi-Fi-lampan inte blinkar snabbt när automaten har slagits på ska du trycka på knappen på foderautomatens framsida (formad som en kattnos) i 5 sekunder tills LED-indikatorn börjar blinka snabbt.
• Om du har problem med att upprätta en Wi-Fi-anslutning kan du flytta automaten och appen närmare nätverksroutern så att du befinner dig inom Wi-Fi-signalens räckvidd.
Det finns två sätt som PIXITM Smart foderautomat kan anslutas till din Wi-Fi-/trådlösa router (Tryck på knappen på automatens framsida i 5 sekunder för att växla mellan lägena Smartlink och AP):
• Smartlink-läge (snabbt blinkande lysdiod): Om din smartphone är ansluten till Wi-Fi hämtar och sänder appen routerns Wi-Fi-information (SSID och lösenord) på ett krypterat sätt. PIXITM Smart foderautomat dekrypterar detta och ansluter direkt till routern.
TM • AP-läge (långsamt blinkande lysdiod): Välj PIXITM Smart foderautomat-signalen i mobiltelefonens Wi-Fi-/WLAN-lista. När anslutningen har upprättats kan appen-ansluta till ™ PIXI Smart foderautomat med hjälp av den trådlösa routerns information (SSID och lösenord).
Följande funktioner kan fjärrstyras med mobilappen (kontrollera om du har den senaste versionen av appen installerad): • Statusöversikt i realtid: Se när nästa planerade måltid kommer att serveras och om automaten innehåller tillräckligt med mat (mer än 10 procent av full kapacitet). • Dispensera mat: Dispensera mat direkt (anpassningsbar måltidsstorlek). Du kan också dispensera mat genom att trycka på knappen på automatens framsida. Den här knappfunktionen kan avaktiveras med appen.
• Anpassa måltidsstorleken: Som standard dispenserar foderautomaten ut en portion på cirka fem gram mat per matning. Måltiden kan ökas till upp till 12 portioner, vilket motsvarar cirka 60 gram totalt per måltid. • Matningsplan: Schemalägg kattens utfodringstider i en cykel på sju dagar, som upprepas i oändlighet om den inte avaktiveras. Programmera upp till 12 måltider per dag och välj på vilka dagar planen ska aktiveras.
• Avisering om matnivå/hinder: Meddelanden visas i appen när nivån av mat i behållaren är under 10 % av den totala kapaciteten, eller om automaten har fastnat.
• Ljud: Mataren kan avge ett pipande ljud varje gång maten dispenseras. Det här alternativet är inaktiverat som standard, men kan aktiveras i appen.
• (Delad) anslutning: Det är möjligt att ansluta flera Pixi smarta foderautomater till ditt konto och ge vart och ett av dem ett unikt namn. Du kan också dela enheten med andra konton (t.ex. familj, kattvakt) så att de kan kontrollera och övervaka den åt dig.
Knapp
Kort tryckning
Dispenserar omedelbart mat. Måltidsstorleken kan anpassas i appinställningarna. Den här knappen kan avaktiveras i appen.
Lång tryckning (5 sekunder)
Om automaten är ansluten till internet trycker du på knappen i fem sekunder för att växla tillbaka till fabriksinställningarna (SmartLink-läge). Varning! Alla mobilappsinställningar kommer att gå förlorade. Om automaten är redo att anslutas till internet trycker du på knappen i fem sekunder igen för att växla mellan Smartling-läge och AP-läge.
Statuslampa
AV
Mängden mat som förvaras i behållaren är över 10 % av den fulla kapaciteten.
Blinkar rött
Mängden mat som förvaras i behållaren är mindre än 10 % av den fulla kapaciteten. Fyll på.
Lyser rött
Det finns ett hinder som inte kunde avlägsnas automatiskt. Töm livsmedelsbehållaren helt och fyll på den igen.
Wi-Fi-lampa
Fast vitt ljus
Ansluten till Wi-Fi
Blinkar snabbt (tre gånger per sekund)
SmartLink-läge – söker efter Wi-Fi (standard)
Blinkar långsamt (en gång per 2 sek)
AP-läge – redo att ansluta

FELSÖKNING
Problem
Möjlig orsak Statuslampan blinkar rött och ingen mat är kommer ut ur automaten
Mataren innehåller mindre än 10 % mat och kan vara helt tom. Fyll på.
Statuslampan lyser rött
Det finns ett hinder. Tryck på knappen på foderautomatens framsida (formad som en kattnos) eller dispensera mat med hjälp av appen för att ta bort hindret. Om detta inte lyckas ska du tömma matbehållaren helt och fylla på den igen.
Wi-Fi-lampan är av
Automaten är avstängd. / Automaten ansluter till WiFi men är inte klar än. / Det finns inget WiFi eller internet.
Wi-Fi/internet är nere
Foderautomaten fortsätter att fungera enligt den utfordringsplan som ställdes in i appen medan anslutningen fortfarande fungerade.
FCC-meddelande:
Den här enheten uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användningen är föremål för följande två villkor: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) enheten måste ta emot alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
Obs! Garantigivaren ansvarar inte för några ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden. Sådana ändringar kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.
Obs! Denna utrustning har testats och uppfyller kraven för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen, orsaka skadliga störningar för radiokommunikation.
Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller tevebilden, vilket kan fastställas genom att utrustningen stängs av och slås på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:
• Rikta om eller flytta mottagarantennen • Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren • Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till • Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

UNDERHÅLL
VARNING: Koppla alltid ur foderautomaten från eluttaget med torra händer när den installeras, underhålls eller hanteras.
Rengör regelbundet foderautomaten med en lätt fuktad trasa för att säkerställa att torrfodret dispenseras jämnt. Rengör INTE automaten med vatten eftersom det kan skada de elektriska komponenterna inuti. Se till att inget vatten kommer in i batterifacket.
Matbehållaren, matskålen och matskålens hållare kan tas bort från bottenplattan och rengöras med rinnande vatten under kranen. Det är bara matskålens hållare och matskålen i rostfritt stål som kan diskas i diskmaskin. Torka alltid dessa delar helt innan du monterar produkten igen.
Avfuktningsdynan bör bytas ut var 30:e dag för att säkerställa optimal avfuktningseffekt. Använd inte dynan om den är synbart skadad.

CATIT FÖR DIG Hitta användbar produktinformation och handböcker, delta i tävlingar och utnyttja många spektakulära förmåner. Gå till catit.com, välj ditt land och gå till Catit för dig på webbplatsmenyn.

REGISTRERA DIN PRODUKT
Registrera din produkt online för förbättrad tillgång till kundsupport. Klicka på registreringsknappen på sidan Catit för dig och ange produktkoden som består av de sex sista siffrorna i produktens streckkod.

KOM IGÅNG Klicka på knappen Kom igång på sidan Catit för dig för att upptäcka många praktiska handledningar och instruktionsvideor som hjälper dig att snabbt kunna börja använda din Catit-produkt.

FELSÖKNING Har du ett problem med en Catit-produkt? Klicka på felsökningsknappen på sidan Catit för dig för många praktiska blogginlägg som kanske kan lösa ditt problem.

KUNDSERVICE Hittar du inte svaret på din fråga på felsökningssidan? Kontakta kundtjänst genom att klicka på kontaktknappen på webbplatsmenyn.
MER INFORMATION

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Catit PIXI Smart Feeder Foderautomat”